• en
  • fi
  • sv
  • fr
  • nl
 

Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

sv:nm_guide_goals [2011/12/23 15:31]
daniel
sv:nm_guide_goals [2011/12/23 16:25] (aktuell)
daniel
Rad 44: Rad 44:
 ==== Besökare ==== ==== Besökare ====
  
-If you click on "Visitorslink in the header bar, you'll get more information related to the behavior of the visitors who converted.+Ifall du klickar på länken "Besökarefår du mera information gällande beteendet av de besökare som konverterade.
  
 {{ :en:goals_visitors.png?nolink&300 |}} {{ :en:goals_visitors.png?nolink&300 |}}
  
-  * The chart show the ratio of the number of new visitors compared to the number of returning visitorsamong all the visitors who converted+  * Diagrammet visar antalet nya besökare i jämförelse med antalet återkommande besökarebland alla besökare som konverterade
-  * The page also show the **time to conversion** and the **number of pages to conversion**, which both indicates how long a visitor stays on your website before converting+  * Sidan visar också **tid till konversion** och **antalet sidor till konversion**, vilka båda indikerar hur länge besökarna är på hemsidan före de konverteras
-  * If you have other goals, the page will also show the other goal(s) that the visitors reached during the same session (if any).+  * Ifall du har andra mål visar denna sida även de andra mål som besökaren nådde under samma session (ifall han gjorde det).
  
-==== Evolution ====+==== Utveckling ====
  
 {{ :en:goals_evolution.png?nolink&300 |}} {{ :en:goals_evolution.png?nolink&300 |}}
  
-This page shows the evolution of the goals. It'll display the time period selected in [[nm_guide_datepicker|the date picker]]. It's a great way to see how efficient your website is overtime.+Denna sida visar hur målen har utvecklats. Den visar den tidsperiod som är vald i  
 +This page shows the evolution of the goals. It'll display the time period selected in [[nm_guide_datepicker|datumväljaren]]. Detta är ett bra sätt att se hur effektiv din hemsida har varit med tiden.
  
-===== Goals management =====+===== Hantering av mål =====
  
-==== Creating a new goal ====+==== Att skapa ett nytt mål ====
  
-To create a new goal click the link in the upper left-hand corner "Create a new goal". You can create as many goals as you want.+Ifall du vill skapa ett nytt mål klicka på länken "Skapa ett nytt måluppe i vänstra hörnetDu kan skapa hur många mål som helst.
  
 {{ :en:goals_creation.png?nolink&300 |}} {{ :en:goals_creation.png?nolink&300 |}}
  
-This is a two steps process: first you need to select what type of goals you want to createand then you'll be prompted for the parameters.+Denna process har två stegförst väljer du vilken sorts mål du vill skapaoch därefter lägger du in parametrarna.
  
-=== Conversion page reached ===+=== Konversionssida nådd ===
  
-The most comment type of goal is for a visitor to reach a specific page during his visitIf, for example, a page "Thank youis displayed after the payment processyou can track all the visits that ends up buying something by tracking visitors that actually reach this "Thank youpageThis is called a **conversion page**.+Den sorten av mål som är den vanligaste är att en besökare når en specifik sida under dennes besökIfall t.ex. en sida "Tackvisas efter att en betalning har gjortskan du följa alla besök som köper något genom att följa besökare som kommer till denna "TacksidaDetta kallas en **konversionssida**.
  
-When you create the goal, you will be asked to selected two options:+När du skapar ett mål skall du välja två saker:
  
-  * Whether you want to do an **exact** or a **partial** matchthat is whether you are going to enter the full page name, or if you just want to track pages containing something in their name +  * Ifall du vill att det matchas **exakt** eller **delvis** , d.v.s. ifall du kommer att skriva in hela namnet på sidan, eller ifall du vill följa med sidor som innehåller något i deras namn. 
-  * Whether you want to match the **page name** or the **URL**. Usually you'll want to match the URL (the address of the page), but if you are using the custom page naming feature, you might want to match with the page name.+  * Ifall du vill matcha **sidnamnet** eller dess **URL**. Vanligtvis lönar det sig att matcha det med dess URL (sidans adress), men ifall du använder dig av en skräddarsydd namngivningsfunktion vill du kanske matcha med sidnamnet.
  
-=== Time spent on the website ===+=== Tid spenderad på sidan ===
  
-If you have a lot of information on your website you may be interested in the visitors that stays longer than the averageThose visitors are more likely to be interested in your servicesand thus can be potential leads.+Ifall det finns mycket information på din hemsida är du kanske intresserad av de besökarna som stannar en längre tid på hemsidanDet finns en större sannolikhet att dessa besökare är intresserade av dina tjänsteroch därmed kan dessa vara potentiella leads.
  
-You can set a duration (in secondsas a goalSo if you have "600 secondsas a goal, every visitor who stays over 10 minutes on the page will be counted.+Du kan konfigurera tiden (i sekundersom ett målD.v.s. ifall du har "600 sekundersom ett mål räknas varje besökare som stanner över 10 minuter på hemsidan.
  
-=== Number of pages viewed ===+=== Mängden sidvisningar ===
  
-This last type is similar to the "time spenttype of goals, except that it allows you to track visitors that reads more than a certain number of page instead of a time spent.+Denna sortens mål är liknande som "tid tillbringad". Skillnaden här är att du kan följa de besökare som läser mera än ett specifikt antal sidor istället för tid tillbringad.
  
-==== Updating a goal ====+==== Uppdatering av ett mål ====
  
-You can update the name of the goal at any time.+Du kan uppdatera namnet på ditt mål när som helst.
  
-You can also update its parametersbut keep in mind that this will modify the data that have already been collected.+Du kan också uppdatera dess parametrarmen kom ihåg att detta kommer att ändra på de data som redan har samlats.
  
-==== Activating and deactivating a goal ====+==== Att aktivera och deaktivera ett mål ====
  
-Goals can be activated and deactivated by clicking on the green tick (or on the red crossin front of the goal's name in the listNo data is collected when a goal isn't active.+Mål kan aktiveras och deaktiveras genom att klicka på det gröna "v":t (eller det röda korsetframför målets namn i listanIngen data samlas när målet inte är aktivt.
  
-==== Deleting a goal ====+==== Att radera ett mål ==== 
 + 
 +För att radera ett mål måste du först klicka på "Editera" länken, och sedan klicka på "Radera detta mål" längst ner på formuläret. När du raderar ett mål raderas även alla de data som samlats. Ifall du vill hålla kvar dessa data kan du deaktivera målet istället.
  
-To delete a goal, you must first click the "Update" button, and then click the "Delete this goal" link at the bottom of the form. When you delete a goal, all the data that have been collected will also be deleted. If you want to keep the data, you can deactivate the goal instead. 
 
sv/nm_guide_goals.txt · Senast uppdaterad: 2011/12/23 16:25 av daniel