• en
  • fi
  • sv
  • fr
  • nl
 

Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

sv:nm_guide_campaigns [2011/12/29 16:15]
daniel skapad
sv:nm_guide_campaigns [2011/12/29 16:27] (aktuell)
daniel
Rad 1: Rad 1:
 ====== Kampanjer ====== ====== Kampanjer ======
  
-I Netmonitor representerar en **kampanj* en handling som du tog för att marknadsföra din hemsida. Kampanjegenskapen låter dig följa med besök som kommer från denna handling.+I Netmonitor representerar en **kampanj** en handling som du tog för att marknadsföra din hemsida. Kampanjegenskapen låter dig följa med besök som kommer från denna handling.
  
 ===== Introduktion till taggning av länkar ===== ===== Introduktion till taggning av länkar =====
Rad 81: Rad 81:
   * **Översikt** visar alla tal i en tabell.   * **Översikt** visar alla tal i en tabell.
  
- +==== Dimensioner ====
- +
-==== Dimensions ====+
  
 {{ :en:campaigns_segments.png?nolink&300 |}} {{ :en:campaigns_segments.png?nolink&300 |}}
  
-With the subpages "By source", "By support", "By termand "By content", you are able to see the different dimensions of your campaign (if you are using them).+Med undersidorna "Kampanjkälla", "Kampanjmedium", "Kampanjtermoch "Kampanjinnehållkan du se de olika dimensionerna av din kampanj (ifall du använder dig av dem).
  
-==== Evolution ====+==== Utveckling ====
  
 {{ :en:campaigns_evolution.png?nolink&300 |}} {{ :en:campaigns_evolution.png?nolink&300 |}}
  
-This page shows the evolution of the various metrics of your campaign.+Denna sida visar utvecklingen av olika metrik av din kampanj.
  
-===== Campaign management =====+===== Hantering av kampanjer =====
  
-==== Creating ====+==== Skapande ====
  
-//Tips: you can try the guided tour "How to create a campaign?" by clicking on the "Guided tours" link in the menu.//+//Tips: du kan pröva vår guidade tour "Hur skapa en kampanj?" genom att klicka på "Guidade tours" länken i menyn.//
  
-To create a campaign, you need to enter the following values:+För att skapa en kampanj behöver du följande värden:
  
-  * **name** +  * Ett **namn** 
-  * The **tag** that you used in the URL to identify this particular campaign +  * **Taggen** som används i webbadressen för att identifiera denna enskilda kampanj 
-  * The **start date** of the campaign (that is, when Netmonitor will start monitoring it). It can be a date in the past, in which case Netmonitor will recalculate past values for you+  * **Startdatumet** för kampanjen (d.v.s. när Netmonitor skall börja monitorera den). Ifall det är ett datum i det förflutna omkalkylerar Netmonitor förflutna värden för dig
-  * The **end date** is optionalYou can enter if you know already when will your campaign endor you can leave it empty and close the campaign once you're done with it+  * Användning av **Slutdatum** är valfrittDu kan lägga in det ifall du redan vet när din kampanj kommer att slutaeller så kan du lämna den tom och stänga kampanjen när du är klar med den
-  * The **cost** is also optionalIf you enter it, Netmonitor will be able to calculate the return on investmentthe cost per click and other metricsYou can leave it empty and enter it later, or you can enter "0" to disable cost calculation.+  * **Kostnaden** är också valfriOm du lägger in den kan Netmonitor kalkylera avkastning på investeringenkostnad per klick och annan metrikIfall du lämnar den tom och lägger till den senare kan du lägga in "0" för att avaktivera kostnadskalkylering.
  
-==== Updating ====+==== Uppdatering ====
  
-You can update a campaign at any timeThe new results will appears within a couple of minutes.+Du kan uppdatera din kampanj när som helstDe nya resultaten uppenbarar sig inom ett par minuter.
  
-==== Deleting ====+==== Att radera ====
  
-When you delete a campaign, all its results will be deleted.+Då du raderar din kampanj raderas alla dess resultat.
  
 
sv/nm_guide_campaigns.txt · Senast uppdaterad: 2011/12/29 16:27 av daniel